Peklo a Ráj 

Paradise and Hell

…Velikánský akční čert (6-13m vysoký) – show obří loutky – obří ohně, jiskry a kouř, chrlí, jančí, pozdravuje lidi, dotýká se lidí v oknech, dává lidi do pytle, na přání přijede s kotlem, peklem atd. – obří klec – nevídaná obří čertí míchačka na lidi, děti – atrakce po celý den…
a jeho procházka a vystoupení v podobě obdarování….také možnost obřího trůnu, či Ďáblovy pojízdné židle pro čertí královnu…

…Giant action devil (6-13m high) – show giant puppets – giant fires, sparks and smoke, spewing, yankers, greets people, touches people in the windows, puts people in a bag, on request comes with a cauldron, hell, etc. – giant cage – an unprecedented giant devil mixer for people, children – attractions all day long…and his walk and performance in the form of a gift…. also the possibility of a giant throne, or the Devil’s wheelchair for the devil’s queen…